GÅRDENS HISTORIA

 

Att området varit bebott tidigt kan man se av de fornlämningar som finns på fastigheten i form av en husgrund i fårbetet och ett antal så kallade hålvägar genom skogen. Hålvägarna är troligtvis en del av "Heliga Birgittas väg" från Ulvåsa till Vadstena och Alvastra. Heliga Birgitta levde mellan 1303-1373. 

 

Det äldsta dokumentet vi har hittat om Stallsberg är från 1635, en geometrisk ägoavmätning. Regent då var Drottning Kristina som var 7 år gammal. Denna tid brukar kallas för stormaktstiden.

 

En senare ägoavmätning från 1724 visar gården i stora drag i den form som den ser ut idag,”plan af Stallsberg crono skattewrakshemman ¼ innehållandes torpen Pink hemmet, Pusthemet och lilla Stallsberg uthi Hwarsf sochn Aska härad Wadstena Lähn och Östergötland”. Den tiden kallar vi för frihetstiden och då är Fredrik I kung i Sverige.

 

Sedan har vi en beskrivning av gården på en karta över”Hwarfs socknemark, uti Aska Härad afmätt och delt år 1753 af Salige herr Ordin. Landtmät. CJ Wallberg. Concept Chartan utur Östgötha Landtmäteri Contoir af framlidne Herr Baron, Pref. och Lands Höfdingen Lagerfeldt uttagen, men aldrig åter lämnad; Denna charta sedermera efter renoverade och ifrån konge Contoiret i Stockholm länte exemplaret copierat af Math Wallberg..”

1753 har kung Adolf Fredrik tagit över kronan.

 

Om vi hoppar fram i tiden så hittar vi dokument som visar att byggnaderna som står på gården idag inte är fullt så gamla.

 

 

Boningshuset

 

Ur: ”Sveriges bebyggelse”  tryckår 1947

”Stalsberg 1

Postadr.: Varv. Tel. 76.

Areal: Total 22 ha, därav 9 åker, 13 skog. Tax.-v. 16.300, därav jord 12.600, skog 3.700.

Jordart: Mullhaltig mo. Skogsbest.: Bl.skog.

Manbyggn. Av timmer, uppf.  1914 av nuv. äg. Moderniserad 1936. 1 vån. O vindsvån., 5 rum, 2 kök, 2 hallar. El ljus. Arbetarbost. ppförd av trä. Ladug.; stall, loge, magasin o. vagnsbod av timmer, uppf.1890, magasin tvättstuga o. hönshus av timmer, fristående källare. Körbana, mjölkrum o kylanl. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 10 svin. Gården ligger 3 km från jvst.

Äg.: Emil Larson, Ängbolund.

Arr.: Lantbr. Arvid Karlsson f. 1901 i Styra förs., son till Hjalmar Karlsson o. Sofia f. Andersson, gift med Karin Margareta f. Larsson 1904 i Hagebyhöga förs., dotter till Emil Larsson o. Amanda f Svensson, barn: Ulla f. 1927, Barbro f. 1932.

Arr.: Led. Av fattigv.-styr., barnav.-nämnd. o. skolrådet.”

 

Dottern Ulla och hennes man Folke tog över Stallsberg efter Arvid och Karin. De drev gården fram till och med 1991 då Bengt-Åke och Susanne Karlsson köpte gården. Bengt-Åke ställde om gården till ekologisk odling 1995. 2002 gjordes en större renovering och huset som då var eternitbeklätt blev åter träpanelat. Då lades även taket om på både drängstugan och boningshuset.

 

2006 köpte vi Stallsberg av Bengt-Åke och Susanne. Vi flyttade in i mars.

 

Boningshuset 2011

 © 2007 • Stallsberg • Senast uppdaterad 2011-03-14

www.stallsberg.se